سامانه نقل و انتقالات اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی
سال تحصيلي 94-93

 

 

همکار محترم در صورتی که شما در مرخصی بدون حقوق، ماموریت و یا انتقال خارج از استان بوده اید ابتدا جهت مجوز ورود به سایت با اداره محل خدمت تماس بگیرید.
همکار محترم شما مجاز به انتخاب يکی از گزينه های زير مي باشيد

سامانه نقل و انتقالات داخل استان